فرزانـه سرخـه

بنیانگـذار گـیساشو

ﻣﻦﻓﺮزاﻧﻪﺣﺴﯿﻦزادهﺳﺮﺧﻪرﯾﺰى (ﺳﺮﺧﻪ)ﻫﺴﺘﻢ. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ .و دﮐﺘﺮى بازریابی از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻢ از ﺳﺎل 1385 ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در زﻣﯿﻨﻪ آراﯾﺸﮕﺮى ،در ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮوت وارد ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮ ﺷﺪم. اﺑﺘﺪا آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ .ﺳﭙﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﻧﻮﺳﺮﺧﻪ را در ﺗﻬﺮان داﯾﺮ ﻧﻤﻮدم ﺑﺠﺰ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس در اﯾﺮان و ﺑﺮﮔﺰارى وركﺷﺎپ ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﻰ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺷﻬﺮ دﺑﻰ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم.

ﭘﺲاز ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آراﯾﺸﮕﺮى و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺣﺮﻓﻪ اى و ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻮ ﺑﺎﻫﺪف ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آراﯾﺸﮕﺮان ﻣﻮ در اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﻓﻪاى و ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮى دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز اﯾﺮاﻧﻰ ،ﺑﺮاى آراﯾﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ از آﻧﺠﺎﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻦ درآوردى و ﺑﻰاﺳﺎس و ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦﺣﺮﻓﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ اى ،ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺮان از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺎىﺧﺎﻟﻰ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﺣﺲ ﻣﯿﺸﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﯿﺴﺎﺷﻮ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﻮزﺷﻰ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .

فرزانـه سرخـه

بنیانگـذار گـیساشو

ﻣﻦﻓﺮزاﻧﻪﺣﺴﯿﻦزادهﺳﺮﺧﻪرﯾﺰى (ﺳﺮﺧﻪ)ﻫﺴﺘﻢ. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ .و دﮐﺘﺮى راﻫﺒﺮدى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻢ از ﺳﺎل 1385 ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در زﻣﯿﻨﻪ آراﯾﺸﮕﺮى ،در ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮوت وارد ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮ ﺷﺪم. اﺑﺘﺪا آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ .ﺳﭙﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﻧﻮﺳﺮﺧﻪ را در ﺗﻬﺮان داﯾﺮ ﻧﻤﻮدم ﺑﺠﺰ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس در اﯾﺮان و ﺑﺮﮔﺰارى وركﺷﺎپ ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﻰ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺷﻬﺮ دﺑﻰ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم.

ﭘﺲاز ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آراﯾﺸﮕﺮى و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺣﺮﻓﻪ اى و ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻮ ﺑﺎﻫﺪف ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آراﯾﺸﮕﺮان ﻣﻮ در اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﻓﻪاى و ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮى دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز اﯾﺮاﻧﻰ ،ﺑﺮاى آراﯾﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ از آﻧﺠﺎﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻦ درآوردى و ﺑﻰاﺳﺎس و ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦﺣﺮﻓﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ اى ،ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺮان از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺎىﺧﺎﻟﻰ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﺣﺲ ﻣﯿﺸﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﯿﺴﺎﺷﻮ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﻮزﺷﻰ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف ها ایمیل خود را وارد کنید.

مرجع آموزش تخصصی و ارائه محصولات با کیفیت آرایشگری

آرایشگـری را با مـدرک معتبـــر

به راحتی یاد بگیــر

 

 

گیساشو مجموعه‌ای است که تولید محتوای آموزشی فارسی در زمینه آرایشگری و نیز تأمین مواد و محصولات حرفه‌ای و خانگی مراقبت و زیبایی برای علاقمندان فارسی زبان در سراسر ایران و جهان را انجام می دهد.